Quy định mới nhất năm 2020 về điều kiện tách thửa đất tại Thành phố Hồ Chí Minh


Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị phát triển mạnh mẽ nhất tại Việt Nam và nhu cầu tách thửa tại thành phố này không ngừng tăng qua các năm. Điều kiện và thủ tục tách thửa đất trên địa bàn thành phố có nhều quy định mới, luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Áp dụng quy ịnh mới về việc tách thửa đất ở trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

UBND T P.HCM đã ban hành quyết định mới quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Ngày 05/12/207 UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 60/2017/QĐ-UBND thay thế cho quyết định Quyết định 33/2014 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP. Trong quyết định của UBND TP HCM có một số nội dung đáng chú ý như sau:

– Điểm a khoản 1 điều 5 Quyết định 60/2017/QĐ-UBND của UBND TP HCM nêu các căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để giải quyết tác thửa: 

” Điều 5. Quy định về tách thửa các loại đất
1. Tách thửa đất ở:
a) Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để giải quyết tách thửa:
– Căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ ban Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để giải quyết; trường hợp chưa có các quy hoạch này thì căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, để giải quyết.

– Các quy hoạch làm căn cứ để giải quyết tách thửa đất phải đáp ứng đều kện sau  để được tách thửa đất:

“Các quy hoạch được duyệt nêu trên xác định thửa đất ở thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu (dân cư hiện trạng) hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang thì được tách thửa đất.”

– Tuy nhiên nếu thửa đất có các căn cứ tách thửa trên và đáp ứng đều kện tách thửa mà t huộc trường hợp sau thì sẽ không được tách thửa:

” Trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng diểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt xác định thửa đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, dất sử dụng hỗn hợp (trong đó có chức năng đất ở) và có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, để thu hồi thục hiện dự án thì không được tách thửa đất. Sau 03 năm, kể từ ngày rà soát phê duyệt các quy hoạch này, mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có quyết định thu hồi đất, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì được tách thửa đất.”
Kih thửa đất thuộc vào trường hợp này mà sau 03 năm, kể từ ngày rà soát phê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có quyết định thu hồi đất, mà cơ uqna nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì được tách thửa đất.

– Điểm b khoản 1 điều 5 Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định dện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (sau khi trừ lộ giới):

Khu vựcThửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa
Khu vực 1:
gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Gò vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú.
tối thiểu 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03mets.
Khu vực 2:
gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và Thị trấn các huyện.
tối thiểu 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.
Khu vực 3:
gồm huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ (ngoại trừ thị trấn).
tối thiểu 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

Như vậy với mỗi khu vực trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, phần diện tích đất còn lại và được hình thành sau khi tách thửa phải đáp ứng quy định về dện tích tối thiểu và chiều rộng mặt tiền thửa đất.

– Điểm c, d khoản 1 đều 5 quy định về 2 trường hợp đặc biệt mà người sử dụng đất phải lưu ý khi  tách thửa đất:

c) Trường hợp khi tách thửa đất ở có hình thành dudowgnf giao thông và hạ tầng kỹ thuật, giao Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát các điều kiện về diện tích đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, căn cứ quy định pháp luật quy hoạch, xây dựng và hướng dẫn các Sở nghành theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Quyết định này để hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp theo quy hoạch được duyệt, kết nối hạ tầng kỹ thuật chung hiện hữu của khu vực.
d) Đối với khu đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấy ở, có phần diện tích đất thuộc hành lang công trình công cộng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nống nghiệm, Nhà bnuowcs chưa thu hồi đất ể thực hiện quy hoạch thì phần diện tích đát nông nghiệp này được tách cùng với đất ở và không bị điều chỉnh về diện tích tối thiếu tách thửa đất nông nghiệp quy định tại khoản 2, Điều này, việc tách thửa đất ở phải đảm bảo quy định tại Quyết định này.

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh quy định về dện tích tối thiểu được tách thửa sẽ có hệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2018.

Theo Luật Minh Khuê

Rate this post
G

093 86 555 87